Bài đăng

Synthesis, spectroscopic analysis and electrochemical performance of modified b-nickel hydroxide electrode with CuO

Title: Synthesis, spectroscopic analysis and electrochemical performance of modified b-nickel hydroxide electrode with CuOAuthors: Shruthi, B.
Madhu, B.J.
Raju, V. Bheema
Vynatheya, S.
Devi, B.Veena
Jayashree, G.V.
Ravikumar, C.R.Keywords: Nickel hydroxide;Spectroscopic analysis;Thermal analysis;Electrochemical properties;Impedance spectroscopyIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: In the present work, a modifiedb-nickel hydroxide (b-Ni(OH)2) electrode material with CuO has been prepared using a co-precipitation method. The structure and property of the modifiedb-Ni(OH)2 with CuO were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier Transform infra-red (FT-IR), Raman and thermal gravimetric-differential thermal analysis (TG-DTA) techniques. The results of the FT-IR spec-troscopy and TG-DTA indicate that the modifiedb Ni(OH)2electrode materials contain intercalated water molecules and anions. A pastedetype electrode was prepared using nickel hydroxide powder as the main ac…

The effect of annealing on structural, optical and photosensitive properties of electrodeposited cadmium selenide thin films

Title: The effect of annealing on structural, optical and photosensitive properties of electrodeposited cadmium selenide thin filmsAuthors: Mahato, Somnath
Kar, Asit KumarKeywords: CdSe;Thin film;Electrodeposition;XRD;PhotosensitivityIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Cadmium selenide (CdSe) thin films have been deposited on indium tin oxide coated glass substrate by simple electrodeposition method. X-ray Diffraction (XRD) studies identify that the as-deposited CdSe films are highly oriented to [002] direction and they belong to nanocrystalline hexagonal phase. The films are changed to polycrystalline structure after annealing in air for temperatures up to 450C and begin to degrade afterwards with the occurrence of oxidation and porosity. CdSe completely ceases to exist at higher annealing temperatures. CdSefilms exhibit a maximum absorbance in the violet to blue-green region of an optical spectrum. The absorbance increases while the band gap decreases with incr…

Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Title: Mô hình hóa mức RTL và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202Authors: Phan, Thị MinhKeywords: Kỹ thuật điện tử;Ứng dụng xử lý đa phương tiệnIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Kết quả của luận văn là bản mô tả mức RTL của MUSRA (Multimedia Specific Reconfigurable Architecture) bằng VHDLcó thể tổng hợp và thực thi trên chip FPGA, đi kèm các kết quả phân tích đánh giá hiệu năng của kiến trúc MUSRA.Description: 42 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61217Appears in Collections:UET - Master Theses

Nghiên cứu dao động tự do của dầm FGM trong môi trường nhiệt độ dựa trên lý thuyết biến dạng trượt: Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 605201

Title: Nghiên cứu dao động tự do của dầm FGM trong môi trường nhiệt độ dựa trên lý thuyết biến dạng trượt: Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 605201Authors: Nguyễn, Đức HiếuKeywords: Cơ học kỹ thuật;Kỹ thuật cơ khíIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: - Xây dựng phương trình vi phân chuyển động của dầm FGM trong môi trường nhiệt độ cao, có tính tới ảnh hưởng của lỗ rỗng. - Phát triển phương trình tính toán số để tính toán các đặc trưng động lực học của dầm. - Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích lỗ rỗng và sự tăng nhiệt độ môi trường tới đặc trưng động lực học của dầm.Description: 49 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61218Appears in Collections:UET - Master Theses

Tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia và vai trò của Việt Nam trong việc tiêu diệt chế độ diệt chủng

Title: Tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia và vai trò của Việt Nam trong việc tiêu diệt chế độ diệt chủngAuthors: Vũ, Văn ToànKeywords: Chế độ diệt chủng;Quan hệ quốc tếIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 121 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33926Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc (1992-2015)

Title: Quan hệ của Trung Quốc với Hàn Quốc (1992-2015)Authors: Phạm, Văn KhảiKeywords: Quan hệ ngoại giao;Trung QuốcIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 95 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33927Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở - qua thực tiễn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở - qua thực tiễn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Thị DungKeywords: Luật dân sự;Luật và pháp chếIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Đưa ra một số quan điểm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Mô tả thực trạng thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức; đánh giá một cách có hệ thống về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân về thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức. Trên cơ sở đó đưa ra một số quan điểm và giải pháp chung và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở qua thực tiễn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.Description: 121 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60994Appears in Collections:LAW - Master Theses